Forgot Password

 • Contact: +993 12 75-40-09

Contact us

“ AWTOÝOLY ” ONLAÝN DÜKANY!!!

      “AWTOÝOLY” ONLAÝN DÜKANY DÖWRÜŇ SOŇKY GAZANANLARYNY ULANYP, SANLY ULGAM ARKALY DÜNÝÄ DEREJELI BRENDLERI WE HYZMATLARY, MÜŞDERILERIMIZE, KÄMIL IŞGÄRLERMIZIŇ, ŞEÝLE HEM INNOWASIÝA WE NETIJELILIGE ÜNS BERIP, AWTOULAG PUDAGYNYŇ AÝRYLMAZ BÖLEGI BOLUP, BAÝ WE KÖPDÜRLI HARYTLARYŇ GÖRNÜLERINI ŞEÝLE-DE OLARA DEGIŞLI HYZMATLARYNY SIZE HÖDÜRLEÝAR.

ULANMAGYŇ DÜZGÜNLERI:

Android: “Play Market” , iPhone: “App Store” girip “Awtoyoly” ykjam programmasyny yükläň.

AWTOÝOLY onlaýn dükanyna müşderi bolup ýazylmagyň tertibi:

 1. Giriş” düwmesine basmaly we el telefon belgiňizi +993 “65 123456” giriziň.
 2. El telefonyňyza gelen SMS kody “1234” giriziň.
 3. Kod tassyklanandan soňra açylan penjerä adyňyzy, familiýaňyzy, gizli “******* kody giriziň we ýatda sakla düwmesine basyň. Islegiňize görä öz ýaşaýan şäheriňizi, awtoulagyňyzyň görnüşini, öndürilen ýylyny girizip bilersiňiz!
 4. Size üstünlikli agza bolandygyňyz hakynda SMS habary barar.
 5. Bellik:Eger-de siz öz gizli kodyňyzy ýatdan çykaran ýagdaýyňyzda, “Giriş” düwmesine basyp, täze açylan penjera el telefon belgiňizi girizip, “Paroly Täzele” penjiresiniň üstüne basyp, gizli kodyňyzy täzeläp bilersiňiz!

AWTOÝOLY onlaýn dükanyndan haryt sargyt etmegiň tertibi:

 1. Baş “Esasy”sahypadan özüňize gyzyklandyrýan harytlar toplumyny saýlaň.
 2. Gerekli harydyňyzyň üstüne baryp, haryt barada giňişleýin maglumatdan peýdalanyň.
 3. Saýlan harydyňyzy “Sebede goş” düwmasini basyp sebede atyň.
 4. Soňra “Sebet” sahypasyna geçip harydyň gerekli mukdaryny giriziň we “Tassykla” düwmesine basyň.
 5. Siziň sargydyňyz boýunça operator jaň eder, sargydyňyzy tassyklap el telefonyňyza sargyt kodyny “1234” ugradar.
 6. Siz öz sargydyňyzy 48 sagadyn dowamynda AWTOYOLY nyşanyny göterýan dükanlaryndan sargyt kodyňyzy “9876” görkezen ýagdaýyňyzda satyn alyp bilersiňiz.
 7. Ýa-da onlaýn dükanymyzyň eltip bermek hyzmatyndan peýdalanyp bilersiňiz.
 8. Halan harytlaryňyzy saýlap bir ýerde “Halanan” sahypasynda jemläp bilersiňiz.
 9. Eden sargytlaryňyzy “Profil / Sargytlarym” sahypasyndan görüp bilersiňiz
 10. Satyn alan harytlaryňyz we hyzmatlaryňyz barada “Profil / Sargytlarym / Arhiwler” sahypasyndan giňişleýin maglymat alyp bilersiňiz.

AWTOÝOLY onlaýn dükanynyň peýdaly taraplary:

 1. Harytlaryň köpdürliligi
 2. Harytlaryň toparlara bölünmegi
 3. Harytlar barada giňişleýin maglumatyň bolmagy
 4. Tekerleriň öndürilen ýyly barada maglumatyň bolmagy
 5. Harytlary markasyna görä saýlamak mümkinçilikleri
 6. Harytlary awtoulagyň markasyna görä saýlamak mümkinçilikleri
 7. Müşderiler eden söwdasyny nagt we nagtdäl görnüşde tölemek mümkinçilikleri
 8. Müşderiniň eden söwdasyndan bal toplap bilmek mümkinçilikleri
 9. Müşderiniň islegine görä eltip bermek hyzmaty
 10. Müsderiniň awtoulagyna satyn alan harytlary we hyzmatlary barada taryhy maglumatlary alyp bilemk mümkinçilikler
 11. Hiç ýere gitman, otyran ýeriňizde, günüň islendik wagtynda wagtyňyzy tygşytlap biziň onlaýn dükanymyzdan
  haryt satyn alyp bolmak mümkinçilikleri

Contact address

9 Garagum Street, Bagtyyarlyk district,
Ashgabat 745202, TURKMENISTAN

Phone : +993 12 75-40-09
Fax : +993 12 24 40 50

www.awtoyoly.com.tm
www.awtoyoly.com.tm

Car service and shopping center